#Pravidlá

1. Každý užívateľ pripojený na náš Minecraft server (ďalej iba "hráč") automaticky súhlasí s tu vedenými pravidlami a je povinný ich dodržiavať a rešpektovať.
1.1. Nerešpektovanie týchto pravidiel bude viesť k trestu proporčnému závažnosti priestupku.
1.1.1. Hráč je povinný nahlásiť majiteľovi, administrátorovi alebo moderátorovi (ďalej iba "Vedenie") konanie iného hráča alebo člena Vedenia, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami. Pokiaľ tak neučiní, tento hráč môže byť tiež potrestaný.
1.1.2. Je zakázané obchádzať ban akýmkoľvek spôsobom, napríklad pripájaním sa s iným menom.
1.1.3. V prípade, že je na účte aktívny ban, nie je možné previesť si VIP, herné meny alebo štatistiky na iný herný účet.
1.1.4. Ak bol hráčovi vystavený permanentný ban na jeho účet, tento hráč môže požiadať o zrušenie banu.
1.1.4.1. Hráč má právo požiadať o zrušenie dočasného banu iba vtedy, ak si myslí, že ban bol pridelený neprávom.
1.5. Neznalosť týchto pravidiel neospravedlňuje ich nedodržiavanie.
1.6. Neznalosť slovenského jazyka taktiež neospravedlňuje. Účasťou na serveri užívateľ súhlasí, že prečítal a riadne porozumel týmto pravidlám. 
1.7. V prípade nejasností kontaktujte Vedenie.
2. Každý užívateľ je zodpovedný za svoje skutky a správanie.
3. Každý užívateľ je povinný rešpektovať nariadenia členov Vedenia.
3.1. Je zakázané neoprávnene sa vydávať za člena Vedenia.
3.2. Je zakázané zámerne zavádzať a klamať členom Vedenia.
3.3. Je zakázané úmyselne ignorovať výzvy členov Vedenia.
3.4. Je zakázané "trolliť" alebo inak plytvať časom člena Vedenia.
4. Užívateľ musí rešpektovať platné zákony Českej a Slovenskej republiky.
4.1. V prípade porušenia ústavy SR alebo ČR bude užívateľ bezpodmienečne vykázaný.
5. V prípade nahlásenia porušenia pravidiel je hráč povinný podložiť toto hlásenie riadnymi dôkazmi.
5.1. Akýkoľvek dôkaz je považovaný ako platný ak nie je starší ako 14 dní.
5.2. Pri poskytovaní dôkazov je hráč povinný poskytnúť presné dôkazy bez úprav.
6. Je zakázané vytvárať Steam skupiny, Discord servery, TeamSpeak servery alebo weby, vydávajúce sa za predstaviteľov serveru ZenZone alebo server sám.
6.1. Všetky oficiálne skupiny sú zverejnené na Discord serveroch a Steam skupinách.
7. Každý hráč ma právo na ochranu svojej IP adresy a iných osobných údajov.
7.1. Pokiaľ bude hráč zverejňovať IP adresu alebo osobné údaje iných hráčov alebo členov Vedenia bez ich súhlasu, bude automaticky vykázaný zo serveru.
7.2. Je zakázané šíriť nepravdivé a hanlivé informácie o hráčoch alebo Vedení serveru.
8. Je zakázané obchodovať so serverovými menami a itemami pomocou mimoserverových prostriedkov.
8.1. Za transakcie uskutočnené mimo serverovej ponuky Vedenie neodpovedá.
9. Užívateľ prihlásený na Serveroch ZenZone súhlasí s tým, že všetko, čo poskytne, nahrá, napíše alebo daruje, nie je ďalej právne vymáhateľné.
9.1. Všetky položky uložené na serveri, teda mena, predmety, postavy a ich existencia sú majetkom serveru ZenZone.
9.1.1. Ich odobranie na základe porušenia pravidiel nie je právne vymáhateľné.

HERNÉ PRAVIDLÁ

10. Je prísne zakázané pripájať sa s klientom, ktorý je modifikovaný tak, že môže hráča zvýhodňovať voči ostatným, napr. Cheaty, Hacked client, X-Ray, Auto-clicker a iné podobné modifikácie.
11.1. Po zistení bude hráč bezpodmienečné potrestaný permanentným banom.
12. Je zakázané zneužívanie akýchkoľvek možných bugov alebo glitchov serveru v prospech seba samého alebo iných hráčov.
12.1. Bugy s vanilla minecraftu sú povolené, napríklad TNT duplicator.
12.2. Hráč je povinný takéto chyby riadne a čo najskôr nahlásiť.
12.3. Pokiaľ zneužívanie bude pretrvávať, server si vyhradzuje právo na zmazanie akýchkoľvek dát na serveri bez udania dôvodu.
13. Je zakázané zámerne zaťažovať server.
14. Je zakázané ničiť alebo upravovať stavby bez súhlasu ich majiteľa. Za upravovanie stavieb sa považuje aj úprava obsahu truhlíc.
14.1. Je zakázané staviať alebo vytvárať rezidencie 25 blokov od stavieb, ktoré sú postavené iným hráčom, bez povolenia majiteľa danej stavby.
14.2. Každý hráč ma právo na požiadanie o opravu zničenej stavby iným hráčom. Stavba bude opravená (miestny rollback) a záškodník potrestaný.
14.3. Hráč zodpovedá za svoje itemy sám. V prípade ich straty nemá Vedenie serveru žiadnu povinnosť tieto veci nahradiť. (len v prípade, že stratu zapríčinila chyba serveru)
15. Je zakázané obchádzať AFK kick akýmkoľvek spôsobom, napr. AFK fontánky.
16. Je zakázané vytvárať stavby, ktoré slúžia na usmrtenie alebo uväznenie hráča, alebo inak trolliť ostatných hráčov.

PRAVIDLÁ CHATU

17. Je zakázané žiadať administrátorov o poskytnutie akéhokoľvek itemu, meny, ranku alebo permissie, pokiaľ na to hráč nemá nárok (napr. z VIP).
18. Je zakázané robiť reklamu, alebo inak propagovať či ponúkať akékoľvek konkurenčné produkty alebo servery vrátane zahraničných.
19. Na serveroch je zakázaný spam (písanie identických alebo podobných sprav v krátkych časových intervaloch).
19.1. Je zakázané spamovať prikazy /pay, /tpa a /msg.
20. Smerované urážky, ponižovanie, kyberšikana alebo iné formy vytvárania "toxického" prostredia sú na serveri zakázané.
20.1 Akákoľvek forma prejavu homofóbie, xenofóbie alebo rasizmu je na serveroch zakázaná a trestateľná permanentným banom.
21. Mená, skin, stavby aj názvy itemov či rezidencí musia byť v súlade s týmito pravidlami.
22. Je zakázané posielať hypertextové odkazy a linky do herného chatu.

PRAVIDLÁ PRE VEDENIE

23. Administrátor má povinnosť riadne udať dôvod banu, tzn. tak, aby mu porozumel každý a bolo zrejmé, prečo bol ban udelený.
23.1. V prípade, že administrátor neuvedie dôvod banu, bude ban považovaný za neplatný.
24. Administrátor a Moderátor musí prioritne zabezpečovať riadny chod serveru, ktorý je v súlade so všetkými jeho pravidlami.
24.1. Člen Vedenia sa nesmie nijako povyšovať na základe jeho právomocí alebo porušovať tu uvedené pravidlá.
24.2. Builder a Administrátor nesmie nijako zasahovať do hry, teda pokladať bloky, vytvárať shopy alebo givovať peniaze, xp mimo testovacieho sveta bez povolenia od nadriadeného
24.3. Člen Vedenia na seba nesmie teleportovať hráčov bez ich súhlasu.
24.4. Člen Vedenia nesmie za žiadnych okolnosti zapríčiniť alebo zabrániť smrti hráča.
24.5. Administrátor má prísne zakázané zapájať sa do hádky akýmkoľvek spôsobom. V prípade, že hádku sám vyvolá, mu bude funkcia administrátora odobraná bez možnosti návratu.
24.6. Pravidlá v tejto sekcii (24.) sú neplatné v prípade, že tieto skutky sú nevyhnutné pre riadne plnenie jeho povinností.
25. Člen Vedenia musí používať rovnaký nick na hernom serveri, Discord serveri a každej skupine, ktorá je oficiálne spojená so serverom ZenZone.
26. Administrátor a Builder má prísne zakázané pripájať sa do PVP arény

MODERÁTOR PRAVIDLÁ

Podmienky pre prijatie:

 • znalosť Slovenského alebo Českého jazyka
 • znalosť Oficiálnych pravidiel
 • znalosť serveru, jeho možnosťi, bežné hráčske príkazy
 • objektívnosť posudku
 • disciplínovanosť

Práva Moderátorov:

 • Udeliť hráčovi dočasný mute za nevhodné správanie
 • Udeliť hráčovi kick v prípade že si to situácia vyžaduje
 • Udeliť hráčovi dočasný ban v prípade hrubého porušovania pravidiel 
 • /vanish 
 • /tp
 • /gm spectator
 • /fly
 • /god

Povinnosti Moderátorov: 

 • rešpektovať nariadenia od členov Vedenia
 • pravidelná aktivita na server
 • riešenie hráčskych problémov, napovedanie im
 • udeliť trest za porušenie pravidiel, a to bez výnimky
 • nahlásiť porušovanie pravidiel nadriadenému a riadne ho zdokumentovať v prípade, že riešenie problému prekračuje moderáske právomoci
 • podložiť každý mute a ban dôkazom v podobe screenshotu alebo dema (krátkeho videa)

Zákazy pre Moderátorov:

 • udeliť kick, mute alebo ban bez udania dôvodu
 • udeliť trest akémukoľvek inému členovi A-Teamu alebo Vedenia
 • používať akékoľvek vulgarizmy alebo sa nevhodne vyjadrovať

Moderátor je vedením poverená osoba, ktorá prioritne rieši hráčske problémy, napovedá im a usmerňuje.