#Pravidlá

Všeobecné pravidlá

 1. Každý užívateľ pripojený na náš Minecraft server (ďalej iba "hráč") automaticky súhlasí s tu vedenými pravidlami a je povinný ich dodržiavať a rešpektovať.
 2. Nerešpektovanie týchto pravidiel bude viesť k trestu proporčnému závažnosti priestupku. Neznalosť slovenského jazyka taktiež neospravedlňuje nedodržiavanie pravidiel.
 3. Hráč je povinný nahlásiť členovi Admin Teamu (ďalej iba "Vedenie") konanie iného hráča, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami. Pokiaľ tak neučiní, tento hráč môže byť tiež potrestaný.
 4. Je zakázané obchádzať trest akýmkoľvek spôsobom, napríklad pripájaním sa s iným menom.
 5. Potrestaný hráč ma právo požiadať o zrušenie tresu prostredníctvom Tiketu na našom Discord serveri, ak si myslí, že mu bol trest udelený neprávom.
 6. Hráč sa musí správať slušne a rešpektovať ostatných hráčov a Vedenie.
 7. Je zakázané navádzať ostatných hráčov k porušovaniu pravidiel alebo zákonov Slovenskej alebo Českej Republiky
 8. Každý hráč môže vlastniť iba jeden účet.
 9. Je zakázané používať urážlivé, rasistické, vulgárne, neslušné alebo ináč nevhodné nicky alebo názvy itemov a zbraní.
 10. Je zakázané vydávať sa za člena Admin Teamu.
 11. Je zakázané využívať možné bugy (chyby) serveru. Ak hráč nájde chybu, je povinný ju nahlásiť Vedeniu a nikomu inému. TNT duplikátor je povolený.
 12. Je zakázané zámerne zaťažovať server akýmkoľvek spôsobom.
 13. Je zakázané obchodovať s hernými menami, predmetmi alebo účtami mimoserverovými prostriedkami.
 14. Akékoľvek modifikácie clienta, ktoré zvýhodňujú hráča nad ostatnými (Cheaty, "Hacked Client") sú zakázané.
 15. Všetko, čo hráč poskytne, nahrá, postaví, vyhrá, daruje, napíše, všetky dáta, štatistiky, herné meny, predmety a postavy sú majetkom ZenZone a nemôžu byť právne vymáhateľné. Akékoľvek dáta môže byť odstránené alebo zmenené bez upozornenia a udania dôvodu.
 16. Vyhradzujeme si právo pravidlá kedykoľkev zmeniť bez upozornenia.

Pravidlá chatu

 1. Je zakázané žiadať Vedenie o poskytnutie akýchkoľvek predmetov, hernej meny, XP Levelov, Ranku alebo povolenia.
 2. Do chatu je zakázané písať urážlivé, rasistické, vulgárne, neslušné alebo ináč nevhodné výrazy alebo frázy. Zakázané sú tiež správy so sexuálnym obsahom. Toto platí aj pre názvy predmetov, cedulky a knižky.
 3. Smerované urážky na hráčov, Vedenie alebo server sú zakázané.
 4. Hráč nesmie do chatu posielať nič, čo by mohlo byť brané ako Reklama. Toto platí aj pre názvy predmetov, cedulky a knižky.
 5. Do chatu je zakázané posielať rovnaké, podobné alebo ináč nevyžiadané správy viackrát za sebou (spam). Inzercie (kúpim, predám, vymením predmety) je povolené písať maximálne raz za 3 minúty. Toto pravidlo tiež platí pre súkromné správy (/msg)
 6. Písanie rovakých znakov veľakrát za sebou je zakázané (Flood). (Napr. "Ahoooooooooooj")
 7. Ak píšete správu konrétnemu hráčovi, používajte prioritne súkromnú správu (/msg). Tieto správy sú tiež kontrolované našimi moderátormi.
 8. Hráč nemá právo žiadať, aby bol potrestaný.

Pravidlá platieb a VIP

 1. Všetky transakcie vykonané v nažom online obchode sú považované za dobrovoľný príspevok (dar) na prevádzkovanie serveru.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť VIP výhody alebo obsah kitov bez upozornenia, hráč nemá právo na žiadku kompenzáciu stratených výhod.
 3. Hráč s VIP rankom nemá nijakú imunitu voči tresu. Tresty sú udeľované na základe priestupku, nie Ranku.
 4. Ak si hráč zakúpi rank počas toho, ako ho má aktívny, nebude mu predĺžený
 5. Po zakúpení vyššieho raknu, ako je aktívny bude aktívny rank zrušený v prípade, že tento rank nie je permanentný.

Pravidlá Economy serveru

 1. Je zakázané ničiť alebo upravovať stavby bez súhlasu ich majiteľa. Za upravovanie stavieb sa považuje aj úprava obsahu truhlíc.
 2. Je zakázané stavať alebo vytvárať rezidencie 50 blokov od stavieb, ktoré sú postavené iným hráčom, bez povolenia majiteľa tejto stavby.
 3. Každý hráč ma právo na požiadanie o opravu zničenej stavby iným hráčom. Stavba bude opravená (miestny rollback) a záškodník potrestaný.
 4. Hráč zodpovedá za svoje predmety sám. V prípade ich straty nemá Vedenie serveru žiadnu povinnosť tieto veci nahradiť.
 5. Je zakázané obchádzať AFK kick akýmkoľvek spôsobom.
 6. Skripty a programy ktoré dovoľujú automatické klikanie sú zakázané.
 7. Je zakázané vytvárať nevhodné stavby a stavby, ktoré slúžia na usmrtenie alebo uväznenie hráča.

Pravidlá Creative serveru

 1. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom vytvárať predmety, ktoré sa nedajú získať z vanilla creative inventáru.
 2. Vedenie nezodpovedá za poškodenie pozemku hráčom, ktorý mal na tomto pozemku povolenie.

Pravidlá Vanilla serveru

 1. Je zakázané ničiť alebo upravovať stavby bez súhlasu ich majiteľa. Za upravovanie stavieb sa považuje aj úprava obsahu truhlíc.
 2. Je zakázané stavať 100 blokov od stavieb, ktoré sú postavené iným hráčom, bez povolenia majiteľa tejto stavby.
 3. Každý hráč ma právo na požiadanie o opravu zničenej stavby iným hráčom. Stavba bude opravená (miestny rollback) a záškodník potrestaný.
 4. Hráč zodpovedá za svoje predmety sám. V prípade ich straty nemá Vedenie serveru žiadnu povinnosť tieto veci nahradiť.
 5. Je zakázané vytvárať nevhodné stavby a stavby, ktoré slúžia na usmrtenie alebo uväznenie hráča.